Výzkum a vývoj Spur

Společnost SPUR a.s. investuje velké prostředky do výzkumu a vývoje. Výsledky těchto činností a jejich aplikace do výroby jsou velmi významné pro budoucí rozvoj, udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků.

Neoddělitelnou součástí vývoje jsou aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, na kterou je kladen důraz v každém z realizovaných projektů.

V rámci zintenzivnění a zefektivnění výzkumných a vývojových činností se společnost SPUR a.s. zapojila i do programů vyhlášených Ministerstvem průmyslu a obchodu zaměřených na podporu průmyslového výzkumu a vývoje.

Od roku 2004 získala firma dotace na projekty z programů Impuls, Trvalá prosperita, TIP, ALFA a EUREKA.

Ukončené projekty:

  • Výzkum a vývoj zpracování expandovaného polyolefinu a zavedení poloprovozní výroby fyzikálním lehčením polymeru (program IMPULS, výsledky aplikovány ve výrobě, ukončeno 2006).
  • Náhrada nadouvadla a modifikace polymeru při výrobě polyolefinických pěn (program IMPULS, projekt zaměřen na ochranu životního prostředí, ukončeno 2008).
  • Výzkum a vývoj koncepce technologického postupu výroby, konečné aplikace a recyklace plošných izolačních pásů z lehčeného polyetylenu velkých tlouštěk (cca 20 - 50 mm) (program IMPULS, dosažení cílů povede k zefektivnění výroby EPE, snížení odpadovosti a spotřeby nadouvadla, což snižuje zátěž životního prostředí, ukončeno 2010).
  • Syntéza optimalizovaných polymerních roztoků pro přípravu nanovláken, výroba nanovláken a aplikace netkaných vláknových útvarů z nanovláken (program TRVALÁ PROSPERITA, projekt zaměřen na výzkum a aplikaci výsledků v oblasti nanotechnologií, ukončeno 2011).
  • Výzkum a vývoj filtračních materiálů na bázi nanovláken a jejich aplikace do filtrů ochranných obličejových masek (program TIP, ukončeno 2013)
  • Výzkum a vývoj koncepce výroby tlustostěnných lehčených desek fyzikálním lehčením za využití akumulátoru polymerní taveniny a aditivace pomocí kompozitních masterbatchů (program TIP, ukončeno 2013)

Realizované projekty:

  • Nové dermatologické prostředky na bázi polymerních nosičů obsahující nanostruktury modifikované cyklodextriny (program TIP)
  • Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (PROGRAM TAČR - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, SPUR je spoluřešitelem projektu)

Nově zahajované projekty:

  • Barrier Textiles and Nanomaterials (program EUREKA, SPUR je spoluřešitelem)

Tyto projekty jsou realizovány i za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.