Kvalita

KVALITA

Základní cíle politiky kvality, udržitelnosti a managementu bezpečnosti

 • Naplňovat očekávání a potřeby zákazníků k dosažení jejich plné spokojenosti.
 • Trvale usilovat o dobrou spolupráci s dodavateli při uplatnění zásad ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce.
 • Zjednodušovat a neustále zvyšovat efektivitu výrobních procesů – určovat kritéria, metody a zdroje potřebné pro jejich efektivní fungování. Monitorovat, měřit, analyzovat stav a uplatňovat navržená opatření.
 • Posilovat u zaměstnanců pocit spoluzodpovědnosti k práci, spolupracovníkům a za plnění   požadavků a potřeb zákazníků, při respektování všeobecně platných zásad etického chování.
 • Zvyšovat bezpečnost práce zaměstnanců výcvikem a vzděláváním v oblasti BOZP a PO, upřednostňovat preventivní opatření před případným odstraňováním následků, dbát na důsledné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, pomůcek a kontrolovat jejich používání.
 • Chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí.
 • Dodržovat platná právní ustanovení ve všech oblastech podnikání i společenského působení společnosti.
 • Pro zajištění ochrany svých podnikatelských aktivit a aktivit svých zákazníků společnost zavedla systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců dle normy ČSN ISO 28000.
 • Udržovat efektivní systém managementu bezpečnosti pro identifikaci hrozeb, hodnocení rizik a zmírňování jejich následků. Společnost přijala závazek zajišťovat bezpečnost dodavatelských řetězců, identifikovat bezpečnostní hrozby, rizika, provádět hodnocení a přijímat potřebná opatření.

Certifikace 

Společnost SPUR a.s. má, v souladu požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaný Systém řízení kvality.

Od roku 2020 společnost implementovala a má certifikovaný systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců podle ČSN ISO 28000:2010.

Rozsah platnosti certifikace

Výzkum v oblasti plastikářských technologií­
Vývoj a výroba:

 • profilů, desek a trubek z plastů
 • lehčených materiálů TUBEX®
 • obalových materiálů SPURO®
 • retroreflexních materiálů RETROX®
 • nanofiltračních materiálů SpurTex®

Základem Systému řízení kvality je péče o spokojeného zákazníka, kvalitní výrobek a službu.
Společnost dbá na dodržování a neustálé zlepšování kvality všech vyráběných výrobků.
Splňuje nároky na kvalitu v souladu s požadavky firmy IKEA a směrnici IWAY.  IWAY – soubor minimálních požadavků na životní prostředí a sociální a pracovní podmínky při nákupu výrobků, materiálu a služeb. Společnost SPUR a.s. s. jako dodavatel společnosti IKEA splňuje tyto požadavky a od roku 2018 je v kategorii IWAY Well Developed Supplier Unit (IWDSU).

Ekologie

Zaměstnanci společnosti SPUR a.s naplňují následující cíle environmentální politiky:

 • Společnost dodržuje všechny příslušné předpisy environmentálního práva a další související předpisy.
 • Společnost se snaží nakupovat subdodávky šetrné k životnímu prostředí, které mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Rozvojový program společnosti se zaměřuje na používání techniky a technologií s co nejmenšími dopady na životní prostředí, včetně hygieny pracovního prostředí.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovanými stranami, poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Společnost se snaží důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů, snižování hlučnosti atd.
 • SPUR a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Společnost je zapojena do programu „Zodpovědná firma“ – projektu realizovaného společností EKO-KOM, a.s., který prohlubuje společenskou odpovědnost firem v oblasti třídění odpadů.